Türkmenistanyň Prezidentiniň 2002-nji ýylyň 23-nji awgustynda çykaran 5879 belgili kararyna laýyklykda gaýtadan işlenip taýýarlanan, Türkmenistanyň Maliýe ministriniň 2012-nji ýylyň 11-nji iýunyndaky 62-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 23-nji iýulynda 658 san bilen bellige alnan, "Bahasy tölenilmän elden alnan, eýesiz galan hökmünde we miras almak hukugy boýunça döwlete geçen emlägi, şeýle hem miras almalylar ýok hökmünde gazna geçen emlägi we genji-hazynalary hasaba almagyň, olara nyrh kesmegiň, olary saklamagyň hem-de ýerlemegiň tertibi hakynda" Gollanma boýunça söwda edralaryna ýerlenmäge berilen harytlaryň Sanawy

   

  T/b Welaýat Telefon belgisi Senesi
  1.

  Aşgabat şäheri

  (993 12) 94-12-53 04.2023 ý.
  2.

  Ahal welaýaty

  (800137) 92-01-39 04.2023 ý.
  3.

  Balkan welaýaty

  (800222) 20-6-60 04.2023 ý.
  4.

  Daşoguz welaýaty

  (800322) 90-8-82 04.2023 ý.
  5.

  Lebap welaýaty

  (800422) 62-0-97 04.2023 ý.
  6.

  Mary welaýaty

  (800522) 71-5-81 04.2023 ý.

  Degişli elektron sahypalar

  https://e.fineconomic.gov.tm/old/

  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligiň sanly hyzmatlar gurşawy

  https://fineconomic.gov.tm/

  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligiň elektron sahypasy

  Habarlaşmak üçin

  Salgy : 744028 Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156

  • Tel: +(99312)39-43-78
  • Faks: +(99312)39-21-85
  • Elektron poçta: info@tax.gov.tm
  • Elektron sahypa: http://www.tax.gov.tm
  Copyright © 2022. Ähli hukuklar goralgy.